Pahayag ng mga makabayang guro sa 100-araw na panunungkulan ni Pangulong Noynoy Aquino

Palpak na script, gimmick, at performance!
October 07, 2010

Resize text: A+ A- Reset

Bad script! Cheap gimmick! Poor performance! Ito ang ‘bottom-line’ ng pag-uulat ni Pangulong Noynoy Aquino sa unang 100-araw na panunungkulan niya sa Malacanang.

Ginawa ni PNoy ang pag-uulat habang umaastang nagsasalita sa harap ng isang tipong hinakot at bayarang ‘townhall meeting’ o pulong bayan mula sa tila-baga lungga ng La Consolacion College sa dulong-sulok ng Mendiolang napalilibutan ng sandamakmak na ‘presidential security & police forces’ at barbed wire na nagtataboy sa masang Pilipino.

Lahat ng pinagyabang ni PNoy hinggil sa kanyang 100-araw na performance na makikinabang daw ang taumbayan ay malayung-malayo sa katotohanan at pawang boladas lamang.

Ang tanging totoo lamang at nagbigay ng buhay, kulay at pag-asa sa okasyong ito ay ang 4 na lider-estudyante mula sa UP-Manila na militante at magiting na tumindig at nagpahayag ng lehitimong karaingan ng mga kabataan hinggil sa budget cut sa SUCs at paggiit na dapat sa edukasyon at hindi sa gera ilaan ang pera ng bayan, na tila-baga pansamantalang nakapunit sa pangit na scripted na pag-uulat ni PNoy.

Sa katunayan, sa loob lamang ng 100-araw na panunungkulan niya sa Malacanang ay nagawa at nasabi na ng bagong rehimeng Noynoy Aquino ang tunay na katangian, interes at programa nito na walang pinagkaiba sa dating pahirap, korap, mandarambong, pasista at papet ng imperyalistang U.S. na rehimeng Gloria Macapagal Arroyo – “more or less … more of more than less.” Patunay rito ang mga sumusunod:

1. Pinaubaya na ni Noynoy Aquino sa ‘toothless’ commission ang kunwaring pag-imbistiga sa kasundo na at nakakatulad na niyang pahirap, korap, mandarambong, pasista at papet na dating Pangulong Arroyo. Wala nga ni isa sa tinukoy niyang mga abusado, maluho’t magnanakaw na opisyal ng 122 ahensya’t kumpanyang GOCCs at GFIs tulad ni Winston Garcia ng GSIS ang inimbistigahan at kinasuhan.

2. Pinanindigan ni Noynoy Aquino na siya nga ay tunay na Pangulo ng mga mapagsamantalang Hacienderos at panginoong maylupa sa Tarlac at sa buong bansa nang titikisin, gipitin at dahasin niya ang mga magbubukid at manggagawa ng Hacienda Luisita upang ipilit ang mapagsamantalang iskemang SDO (stock distribution option) at pigilan ang mga magbubukid na magkaroon ng sarili nilang lupa at magtamasa ng katarungang panlipunang daang taon nang pinagkait sa kanila.

3. Unang inatupag ni Noynoy Aquino ang pagbisita sa U.S. upang tumanggap ng basbas at utos mula sa tunay niyang ‘boss’ sa Amerika, bahagi ng paketeng limos at suhol na $2.4 bilyong pangakong pamumuhunan mula sa mga imperyalistang bangko’t korporasyon, $430 milyong MCC (Millenium Challenge Corporation) grant, at $59.1 milyon mula sa World Bank.

Kaugnay nito ay sumumpa si Noynoy Aquino sa harap mismo ng mga pinuno ng mga dayuhang dambuhalang mopolyong bangko’t korporasyon at ng imperyalistang gubyerno ng U.S. na gagawin ng gubyernong Aquino ang lahat upang protektahan at payabungin pa ang pamumuhunan at sasamsaming superprofit ng mga dayuhan. Kaakibat nito ay masigasig na pinatutupad ni Noynoy Aquino ang pro-imperyalista at anti-mamamayang patakaran at programa sa ekonomya tulad ng liberalisasyon, deregulasyon at pribatisasyon na tuluyan nang nagbubukas sa ibayong pagsasamantala, pandarambong at pagbebenta ng talino’t galing, lakas-paggawa, at yaman ng bansa para pagtubuan at dambungin ng imperyalistang gubyernong U.S. at ng mga bangko’t korporasyon nito.

Bahagi ng sumpa ni Noynoy Aquino ang pagpapahintulot sa walang-sagkang pakikialam at panghihimasok ng imperyalistang U.S. sa larangan ng pulitika at militar ng bansa upang ipagtanggol ang imperyalistang kapangyarihan at interes ng U.S. di lamang sa Pilipinas kundi pati sa buong Southeast Asia at Pacific region. Tampok dito ang pagpapatuloy ng Visiting Forces Agreement para sa walang limit na presensya ng mga armadong tropang U.S. sa bansa at ang $430 milyong MCC grant at $59.1 milyong KALAHI-CIDSS program mula sa World Bank na gagamiting pondo sa counter-insurgency projects ng AFP at PNP tulad ng Oplan-Bantay Laya sa ngalan ng CCT (Conditional Cash Transfer) program ng DSWD laban sa taumbayan.

4. Gera at kawalan ng seryosong interes sa ‘peace negotiation’ sa National Democratic Front of the Philippines ang patakaran ng rehimeng Aquino. Para kay Noynoy Aquino, sa lahat ng uri’t sector sa lipunang Pilipino, ang mga mersinaryo’t berdugong opisyal at sundalo ng AFP at PNP ang totoong ‘inaapi’ o dumaranas ng ‘sobrang kaapihan’. Kaya naman tinaasan nang 81% ang budget para sa AFP mula sa P57 bilyon noong 2010 tungo sa P104.7 bilyon sa 2011. Gagawing moderno at dodoblehin pa ni Noynoy Aquino ang bilang ng mga sundalo.

Pinagpapatuloy ng rehimeng Aquino ang kampanya ng teror at pagpatay ng mga aktibista sa ekstensyon ng Oplan Bantay Laya at sa binabalangkas na bagong Oplan ayon sa gabay ng ng U.S. military advisers at ng 2009 U.S. Counter-insurgency Guide.

5. Bukod pa sa gera at counter-insurgency, ang 2011 budget ni Noynoy Aquino ay nakatuon pangunahin sa foreign debt payment na tumaas ng 29.2% o P80.9 bilyong pagtaas sa bayad sa interes sa utang sa P357.1 bilyon. Lumaki rin ng 128.5% o P13.9 bilyon ang pork barrel na isang porma ng korapsyon mula P10.9 bilyon noong 2010 tungo sa P24.8 bilyon ngayon. Dagdag pa rito ang P29.2 bilyong budget para sa CCT (cash transfer program) na gagamitin din para sa political patronage at pagbili ng boto tuwing eleksyon. Gayun din ang P5 bilyong para sa ‘public-private partnership support fund’ na hawak ng Dept. of Agriculture Secretary na mapupunta rin sa korapsyon.

Samantala, malaki ang pagbagsak ng budget sa serbisyong pang-ekonomya (9.5% pagbaba) tulad ng agrikultura at repormang agraryo (lumiit ng 26%), komunikasyon, kalsada at iba pang transportasyon (bumaba ng 5.2%), patubig at pagkontrol sa baha (bumagsak ng 21.4%), at kuryente at enerhiya (bumagsak ng 65%). Sa serbisyong panlipunan, bumagsak din ang budget sa kalusugan (3.5% pagliit), kinaltasan ang budget ng SUCs (state universities & colleges) ng 1.7%, habang wala namang pagtaas sa pabahay.

6. Nagtataasan at nadaragdagan pa ang mga presyo, bayarin at buwis. Pati ba naman mga ordinaryong manininda sa palengke, drayber ng tri-sikad at tricycle, at ukay-ukay ay sisingilin na rin ng buwis ng gubyernong Aquino! Pipitsuging tax-evaders lamang ang kinakasuhan habang nagbubulag-bulagan ang gubyernong Aquino sa P53 bilyon tax evasion ng mga kontraktor na Shell Exploration, Chevron at PNOC mula pa noong 2004.

7. Kabulukan, kabobohan at kainutilan ng pamumuno ni Noynoy Aquino at ng kanyang kabinete at mga appointees na nakapwesto lamang bilang ‘payback’ laluna sa mga nagkontribyut ng milyun-milyon sa kampanya ni Noynoy. Tampok dito ang palpak na handling ng mga tauhan ni Noynoy sa Luneta hostage crisis, numero uno na ang kanyang ‘fellow gun enthusiast and close friend’ na si DILG USec. Rico Puno na sangkot din sa panibagong ‘jueteng’ expose.

8. Marahas na demolisyon sa mga maralita na naninirahan sa Barangay Bagong Pag-Asa, Quezon City nitong ika-23 ng Setyembre na lantarang nagpakita ng kontra-maralitang katangian ng rehimeng Aquino upang bigyan daan ang pagtatayo ng ‘business commercial center’ ng pamilya’t korporasyong Ayala na nagkontribyut ng milyun-milyon sa kampanya ni Noynoy.

9. Pag-insulto at panlalait sa mga guro ng bayan. Hanggang ngayon ay nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan pa rin si Noynoy Aquino sa malaon nang karaingan at lehitimong kahilingan ng mga guro hinggil sa mababa at di makatwirang pasweldo at benepisyo; hinggil sa kontra gurong patakaran at iskema ng GSIS; hinggil sa shortage crisis at budget cut sa edukasyon; hinggil sa mababang honoraryum at kawalan ng proteksyon sa pagseserbisyo sa eleksyon; hinggil sa pagbaliwala at paglabag sa mga demokratikong karapatan at kagalingan ng mga guro kabilang ang union rights at right to strike na nakatadhana sa Magna Carta at sa Konstitusyon ng Pilipinas; at, hinggil sa patuloy na kawalan ng katarungan sa mga gurong biktima ng extra-judicial killings dulot ng oplan bantay-laya ng AFP at PNP.

Sa talumpati ni Noynoy Aquino sa World Teachers’ Day noong ika-5 ng Oktubre ay nilait niya ang mga guro sa pamamagitan ng pagkwento ng akala yata niya ay nakakatawang biro hinggil maling pagbigkas ng isang guro sa salitang ingles na ‘either or either.’ Dito naman sa pag-uulat ng kanyang 100-araw na panunungkulan, isang guro na mismo ang inilagay ni PNoy sa isang ‘katawa-tawa at kaawa-awang sitwasyon’ nang hindi magawang makaupo ng pobreng guro sa isang lintek na mataas na bangko na inihanda ng mga tauhan ng Malacanang sa entablado.

10. Palalawigin at patitindihin pa ng rehimeng Aquino ang krisis at kabulukan ng reaksyunaryong sistema ng edukasyon sa pamamagitan ng pagpapatupad ng ‘K+12 Basic Education’ na isponsor at sinusuportahan ng grupong Philippine Business for Education (PBEd) na kinabibilangan ng malalaking kapitalista-kumprador tulad ng Makati Business Club.

Wala silang ibang layunin sa pagtataguyod ng ‘K+12’ kundi ang makapagpasulpot ng hene-henerasyon ng kabataang mabibilang sa ‘army of unemployed skilled, cheap & docile labor force’ na magtitiyak sa patuloy na pagsasamantala at pagkamal ng superprofit ng mga dayuhang monopolyo kapitalista at ng mga lokal na ahente nilang komprador-kapitalista sa Pilipinas – sa ngalan ng ‘global market & competition.’ Samantala, ibayong titindi at lulubha ang shortage crisis, budget cut, tuition & other fee increases, commercialization & privatization, state abandonement, school drop-outs & out-of-school youth, pagsasamantala at pang-aapi sa mga guro’t kawani, at pagbulusok pababa ng ‘kalidad’ ng edukasyon.

Sa loob lamang ng 100-araw na panunungkulan ng rehimeng Aquino ay nailatag na nito ang pundasyon ng kanyang pamumuno at ang landas na kanyang tatahakin sa 6-na-taong termino nito.

‘Bottom-line’: Walang maaasahang tunay na pagbabago, pag-unlad at pakinabang ang sambayanang Pilipino sa ilalim ng pamumuno ng bagong rehimeng U.S.-Aquino. Tiyak na lubhang titindi lamang ang krisis at kahirapan, ang korapsyon at pandarambong, ang pang-aapi at karahasan, at ang pangangayupapa at paglilimos sa mga imperyalistang duyahan sa ilalim ng pamumuno ng bagong rehimeng U.S.-Aquino.

Ang katuparan ng bawat karaingan, kahilingan at mithiin nating mga guro at ng sambayanang Pilipino para sa tunay na pagbabago at pag-unlad, para sa totoong demokrasya at katarungan, at para sa ganap na kalayaan at kapayapaan ay nakasalalay na lamang sa sarili nating pagkakaisa, lakas at pakikibaka.

Kaya pag-ibayuhin pa natin ang rebolusyonaryong pagmumulat, pag-oorganisa at pagpapakilos sa hanay ng daan-daang libong guro at kawani sa buong kapuluan.

Ilantad, tutulan at labanan ang lahat na anti-guro at anti-mamamyang programa, patakaran at iskema ng bagong rehimeng U.S.-Aquino!

Maging rebolusyonaryo sa isip, sa salita at sa gawa!

Maging rebolusyonaryo sa pag-aaral, sa pagtuturo at sa pakikibaka!

Pambansang Kalihiman
Katipunan ng mga Gurong Makabayan (KAGUMA)
Kasapi: National Democratic Front of the Philippines (NDF)
Ika-7 ng Oktubre, 2010