AFP, bigo sa 3-taong target ng Oplan Bayanihan

PI EN
Resize text: A+ A- Reset

Bigo ang Armed Forces of the Philippines (AFP) na kamtin ang tatlong-taong dedlayn nito na mapagpasyang lipulin ang Bagong Hukbong Bayan (BHB). Napilitan itong aminin ni Gen. Emmanuel Bautista, hepe ng AFP sa ginanap na command conference sa Camp Aguinaldo noong Hulyo 11.

Sa kabila ng kabiguang ito, ipinahayag ng AFP na mananalo pa rin ang kanilang engrandeng plano, na nakabatay sa US Counter-insurgency Guide of 2009. Ipapasa na rin umano sa Philippine National Police ang “gawaing counterinsurgency” para diumano makatutok ang AFP sa “panlabas na mga banta” simula sa 2014.

Para mapagtakpan ang kanilang kabiguan ay naglubid na naman ng buhangin ang AFP. Katawa-tawang inulit ang paborito nitong bulaang linya na ang BHB noong 1986 ay may 25,000 umanong lakas-tauhan ngunit bumagsak ito sa 6,000 at lumiit pa sa 4,000 nang umupo sa poder si Benigno Aquino III.

Walang basehan ang gayong pahayag ng AFP. Ayon sa mga upisyal na dokumento ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), ang BHB ay umabot lamang sa 6,100 tauhang armado ng malalakas na riple noong 1986.

Dahil sa panloob na mga kamalian nito, bumaba ang bilang ng BHB hanggang mapagpasyang ilunsad ng PKP ang Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto noong 1992. Noong 1998, ang lakas-tauhan ng BHB ay nasa antas na ng maagang bahagi ng dekada 1980 at mula rito ay lahatang-panig na itong sumulong.

Hindi mapagtakpan ng mga eksperto sa saywar ng militar ang katotohanang lumalakas at patuloy na lumalaki ang BHB at umaabante ang digmang bayan sa buong Pilipinas. Hindi rin maitago ng AFP ang mga pagkatalo nito sa mga labanan at ang nawawalang suportang pampulitika ng mamamayan sa naghaharing reaksyunaryong estado.

Nilampasan na ng BHB ang naabot nitong kalakasan at tumutungo na ito sa 10,000 o lampas pa. Katuwang nito ang ilandaang libong milisyang bayan at kwerpo sa pagtatanggol-sa-sarili. Tinatarget ngayon ng mga kumand ng BHB na makabuo ng 180 larangang gerilya sa darating na mga taon mula sa kasalukuyang mahigit 110 larangang gerilya.

Patuloy na isinusulong ng mga kumand ng BHB sa buong bansa ang pagkumpleto ng mga rekisito para sa malawakan at masinsing pakikidigmang gerilya. Sa kanayunan, malawakang ipinatutupad ang rebolusyonaryong reporma sa lupa at itinatayo ang mga imprastruktura ng demokratikong gubyernong bayan tungo sa mas mataas pang antas.

Malinaw na ipinapakita ang pag-abante ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka sa pambansang saklaw sa papadalas at papalaking mga taktikal na opensiba ng BHB.

Samantala, lalong pinupukaw ng AFP ang inaaping mamamayan na lumahok sa armado at di armadong paglaban bunsod ng mabangis at mapanlinlang na katangian ng Oplan Bayanihan na ikinukubli sa “peace and development teams.”