Pananalanta ng Pasistang Estado

Matinding militarisasyon sa Albay

PI EN
Resize text: A+ A- Reset

Malawakan at matinding militarisasyon sa Albay ang isa sa mga pangunahing anyo ng Oplan Bayanihan (OPB) sa Bicol. Pangunahing layunin dito ng militar ang tuluyang durugin ang rebolusyonaryong kilusan sa prubinsya. Ipinangangalandakan ng AFP na nasa yugto na sila ng konsolidasyon sa pagnunyutralisa ng rebolusyonaryong kilusan sa lugar. Gayunpaman, pinasisinungalingan ito ng sustenidong paglaban ng apektadong mga komunidad at sa tuluy-tuloy na pagkilos ng Bagong Hukbong Bayan hindi lamang sa Albay, kundi sa buong rehiyon.

Mula pa noong 2002, isa na ang Albay sa pinakamilitarisadong lugar sa rehiyon. Sunud-sunod ang mga operasyong Reengineered Special Operations Team (RSOT) rito, laluna sa ikalawang distrito. Pinakamalaki ang deployment ng militar noong 2005, nang umabot sa 3,000 sundalo at CAFGU ang itinambak dito. Noong 2008, nagkaroon ng anim na malawakang operasyong SOT. Lumuwag-luwag lamang ang konsentrasyon ng kaaway noong 2009, nang magsilbing pwersang panseguridad sa Balikatan ang mga sundalong nakadeploy sa Albay. Pagkatapos ng Balikatan, muling nagpatuloy ang RSOT sa ikalawang distrito.

Mula Hunyo 2011 hanggang sa kasalukuyan, pinakakonsentrado ang operasyon ng mga Peace and Development Teams (PDT) sa 11 baryo sa Guinobatan. Dinagdagan pa ito ng dalawang baryo at limang barangay sa bayan ng Jovellar. Nagtayo rin ng mga detatsment ang AFP sa labas ng limang barangay ng Guinobatan (Ongo, Cabaluaon, Batbat, Bololo at Sinungtan).

Labas sa mga eryang sinaklaw ng PDT, ipinatutupad ng AFP ang taktikang blockhouse sa isang kulumpon ng mga barangay. Sa taktikang blockhouse, nagtatayo ng halos magkakasunod na detatsment ng Philippine Army at CAFGU. Ang mga pwersang ito ang nagsisilbing gwardya sa ginagawang Southern Luzon International Airport at sa pangunahing mga proyekto sa eko-turismo at lupaing pansubdibisyon.

Mahaba na ang listahan ng naiulat na mga paglabag sa karapatang-tao ng 2nd IB sa mga barangay na nilulunsaran ng operasyon ng mga PDT sa Guinobatan, Albay. Ilan sa tampok na krimen ng 2nd IB ay ang ekstrahudisyal na pagpatay kay Ely Oguis, isang kagawad sa Barangay Cabaluaon, Guinobatan, na tinapyasan ng tainga at pinugutan. Bago pa ito, pinaslang din ng militar ang sibilyang si Dante Osma sa Barangay Sinungtan, Guinobatan. Sa Ligao City, pinagbabaril ng mga elemento ng CAFGU sa Barangay Oma-Oma ang sibilyang si Sara Jane Yuson nitong Enero 2.

Pagwasak ng mga tagumpay

Sistematikong inilulunsad ang saywar at paghahasik ng lagim sa mga komunidad para linlangin at takutin ang mga magsasaka. Bahagi nito ang pagbansag sa mga magsasaka bilang tagasuporta ng BHB para bigyang-katwiran ang malawakang paglabag sa kanilang mga karapatan.

Isa sa mga tampok na taktika ng mga PDT ang paggamit nito ng mga programa ng sibilyang burukrasya para linlangin ang mamamayan at guluhin ang kanilang pagkakaisa. Bahagi nito ang pakipagkutsabahan ng militar sa Department of Agrarian Reform sa pagpapatupad ng huwad na reporma sa lupa, ang Comprehensive Agrarian Reform Program Extension with Reforms o CARPER. Pinalalabas nilang namamahagi sila ng lupa sa pamamagitan ng panibagong pagsasarbey at pamimigay ng kapirasong papel, habang pinalalayas ang mga magsasakang matagal nang nagbubungkal sa mga dating asyenda. Sa pamamagitan nito, nasasabotahe ng militar ang ilang dekada nang tinatamasang tagumpay sa antipyudal na pakikibaka ng mga magsasaka.

Nagpapatuloy na paglaban

Nakapundar sa maningning na kasaysayan ng pakikibakang agraryo ang pagkakaisa ng mga magsasaka sa Albay. Mula pa noong dekada 1980, sama-samang ipinaglaban ng mga magsasaka ang kanilang karapatang magbungkal sa malalawak na asyenda. Sa gitna ng panggigipit at pananakot ng militar, patuloy na sinisikap ng mga magsasaka na ipagtanggol ang mga nakamit na tagumpay. Batid nilang hindi sa ilalim ng CARPER, at lalong hindi sa pamamagitan ng OPB magkakaroon ng tunay na reporma sa lupa.

Sa harap ng pinatinding militarisasyon, nakapaglunsad ng serye ng anti-militarisasyong pagkilos ang mamamayan sa Albay.

Kasabay nito, nagpupursige ang BHB na ipagtanggol ang mamamayan at parusahan ang AFP sa kalupitan nito sa kanila.