Indemnipikasyon sa mga biktima ng batas militar, iginiit

PI EN
Resize text: A+ A- Reset

Dalawang dekada na ang nakararaan, subalit hindi pa rin natatanggap ng mga biktima ng paglabag sa karapatang-tao sa ilalim ng batas militar ang indemnipikasyong iniutos ng hukuman sa Hawaii.

Iginigiit ng Samahan ng Ex-detainees Laban sa Detensyon at Aresto (SELDA) sa Kongreso na dapat awtomatikong kilalanin ang umaabot sa 10,000 biktima ng paglabag sa karapatang-tao na nanalo sa class suit na isinampa sa Hawaii laban sa mga Marcos noong 1992. Iniutos noon ng korte sa Hawaii ang pagbayad ng $1.2 bilyong danyos sa mga biktima. Umapela ang SELDA sa komite ng Kongreso na gumagawa ng pinal na bersyon ng batas sa kompensasyon.

Isa sa mga balakid sa pagpipinal ng batas ang bersyon ng Senado, na nagsasabing dapat patunayang muli ng mga biktima na sila nga ay mga biktima. Pagbabalewala ito sa mga pagsisikap ng mga biktima at kamag-anak nila na makamit ang hustisya. Muli nilang dadaanan ang mahirap at masakit na proseso ng muling pagpapatunay na nilapastangan ang kanilang mga karapatan noong panahon ng batas militar.

Isa pang balakid ang proposisyon nina Sen. Joker Arroyo at Rep. Walden Bello na huwag ibilang ang mga nagsulong ng armadong pakikibaka at dumanas ng paglapastangan sa kanilang karapatan (tulad ng ekstrahudisyal na pagpatay).

Pagbabalewala ito sa karapatan ng mamamayang Pilipino na lumaban sa palalong rehimen sa iba’t ibang paraan.

Ang kompensasyon ay manggagaling sa P10 bilyong bahagi ng dinambong na yaman ng mga Marcos na naibalik ng mga awtoridad na Swiss sa pamahalaan ng Pilipinas at pinag-iinteresan din ng kasalukuyang rehimen na gamitin sa sariling pakinabang.