Rebolusyonaryong kilusan sa Panay, sumusulong

PI EN
Resize text: A+ A- Reset

Bigo ang tinaguriang “keyhole tactics” ng AFP laban sa rebolusyonaryong kilusan sa Panay. Ito ang pahayag ng Komite ng Partido sa rehiyon nitong nagdaang anibersaryo ng PKP. Marami sa mga pwersang militar ay napilitang umatras sa kanilang pinagkakampuhang mga base dala ng mga atakeng gerilya ng BHB. Sa balangkas ng “keyhole tactics,” nagtatambak ang AFP ng laking batalyon hanggang brigadang pormasyon laban sa isa o dalawang pinaghihinalaang larangang gerilya para durugin ang mga pwersa ng BHB doon.

Bilang tahimik na pag-amin ng kabiguan ng rehimen na wasakin ang rebolusyonaryong pwersa sa Panay, ipinakat dito ang buong pwersa ng PNP 6th Special Action Force Battalion bilang dagdag sa pwersang panagupa ng 301st Infantry Brigade.

Hindi napigilan ng mga pwersang ito ang paglawak ng rebolusyonaryong kilusan sa isla. Katunayan, nakapagpalawak ang mga organisasyong masa hanggang sa matataong lugar, kabilang ang kalunsuran.

Noong nakaraang taon, lumaki nang 15-30% ang bilang ng mga kasapi at kadre ng Partido, BHB, organisadong pwersa at lugar na kinikilusan. Ngayong taon, tinatarget ang dalawang ulit na paglaki ng Partido, BHB, organisasyong masa, at mga lugar na kontrolado at impluwensyado hanggang sa kalunsuran. Plano ring maglunsad ng maiigting na taktikal na opensiba sa buong isla habang pinalalarga sa buong rehiyon ang mga kampanyang antipyudal tulad ng paggigiit ng karapatang magbungkal, pagpapababa ng usura at iba pa.

Nakahanda rin ang Partido na suportahan ang sumasambulat na galit ng mamamayan na naglulunsad ng mga kilos-protesta sa mga lansangan laban sa mapanlinlang, korap at papet-pasistang rehimen. Palalawakin nito ang mga alyansa ng mamamayan para ibayong lumawak ang rebolusyonaryong impluwensya at makaambag ito sa pambansang pagsulong tungo sa bungad ng estratehikong pagkapatas.

Samantala, noong Disyembre 18, tinambangan ng isang yunit ng Napoleon Tumagtang Command ng BHB-Southern Front ang isang pangkat ng 82nd IB na naglulunsad ng operasyong militar sa tabing ng “Community Organizing for Peace and Development” sa Sityo Anoy, Barangay Cabalaunan, Miag-ao, Iloilo. Napatay sa ambus na ito si Pfc. Ricky Gardose, anak ng dating hepe ng 6th IB na si Col. Noe Gardose.