Paglapastangan ng AFP at PNP sa kasunduang tigil-putukan

PI EN
Resize text: A+ A- Reset

Tuluy-tuloy, malawakan at malakihan ang mga opensibong operasyon at pagdedeploy ng mga armadong tropa ng Armed Forces of the Philippines (AFP) laban sa rebolusyonaryong baseng masa at mga pwersa ng BHB sa gitna ng sinkronisadong pansamantalang tigil-putukan sa pagitan ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at ng Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GPH).

Ang tuluy-tuloy na mga operasyong kombat, pagpapakat ng mga tropa, militarisasyon at pinaigting na mga operasyong paniktik sa kanayunan ay bahagi ng pagpapatindi ng kontra-rebolusyonaryong opensiba ngayong taon, alinsunod sa gerang mapanupil na Oplan Bayanihan.

Ang sumusunod ay mga panimulang ulat na nakalap mula sa mga kumand ng BHB:

 1. Mula Disyembre, ginagalugad na ng mga elemento ng 57th at 40th IB ang mga barangay Old Bulatukan, New Israel at Biangan, pawang sa Makilala, North Cotabato. Nagtayo rin ang AFP ng dalawang baterya ng mga 105 mm na kanyong howitzer laban sa mga Pulang mandirigma ng Front 51 at 72 ng BHB. Nagpakat ang 10th ID ng tatlong seksyon ng mga sundalo kada barangay sa pagitan ng Mapula at Barko-barko, Lumiad hanggang Riverside at Pandaitan, pawang sa Paquibato district, Davao City.
 2. Nagtayo ng mga tsekpoynt ang 10th ID sa mga daan patungo sa Paquibato District upang pigilan ang mga bisitang nais dumalo sa mga pagtitipon para ipagdiwang ang anibersaryo ng PKP noong Disyembre 26.
 3. Patuloy na sinisindak ng mga elemento ng 69th at 84th IB ang mga naninirahan sa Purok Isled, Barangay Damilag, Calinan District, Davao City upang pwersahin silang isuplong ang kinaroroonan ng lokal na mga yunit ng BHB.
 4. Inaresto ng 74th IB noong Disyembre 21 ang limang magsasaka sa Mulanay, Quezon at inakusahan silang mga kasapi ng BHB.
 5. Inaresto ng mga tauhan ng 302nd Brigade at mga lokal na pulis noong Disyembre 25 si Oligario Sebas sa kanyang tahanan sa Manjuyod, Negros Oriental. Pinalalabas ng militar na si Sebas ay si Felimon Mendrez, isa umanong mataas na upisyal ng rebolusyonaryong kilusan.
 6. Inaresto ng PNP-Cagayan Valley noong Disyembre 28 sa Bagumbayan, Tuguegarao City si Rene Esmondo Abiva, isang upisyal ng Alliance of Concerned Teachers. Pinalalabas din ng pulisya na mataas siyang upisyal ng rebolusyonaryong kilusan.
 7. Noong Enero 1, tatlong platun ng 84th IB ang pumasok sa Barangay Tambobong, Baguio District, Davao City at naglunsad ng mga operasyong kombat sa lugar. Kasama ang mga pwersang idinagdag noong Enero 3, sapilitang pinalikas ng mga sundalo ang 125 pamilya, pinigilan ang paghahanapbuhay sa mga plantasyon at kinontrol ang pasok-labas ng bigas at iba pang pagkain sa lugar.
 8. Ilang oras bago mag-Disyembre 16, ang simula ng tigil-putukang idineklara ng rehimeng Aquino, isang platun ng 31st IB ang lihim na pumasok sa Barangay Hamorawon, Bulan, Sorsogon. Ilang araw na ginalugad ng mga sundalo ang masukal na kabundukan patungo sa hangganan ng mga bayan ng Bulan at Irosin, bago tuluyang bumalik sa kanilang kampo.
 9. Naglunsad ng mga operasyong kombat ang PNP Regional Public Safety Battalion (dating Regional Mobile Group o RMG) sa Barangay Macahoy, San Pascual, Masbate noong Disyembre 24 at 25. Noong Disyembre 28, nilusob ng mga tropang ito ang bahay ng isang pamilyang magsasaka sa Barangay Mabini na pinagsususpetsahan nilang aktibo sa rebolusyonaryong kilusan.
 10. Noong Disyembre 23, dinukot ng mga elemento ng PNP at tropa ng 9th IB sa Milagros, Masbate City sina Olalio Gonzaga, 22 taong gulang, ng Barangay Bolo, Masbate City at Noel Espinosa, 37 taong gulang, isang tanod ng Barangay Miabas, Palanas, Masbate.
 11. Noong Enero 2, pinasok ng mga elemento ng 2nd IB ang Barangay Sta. Cruz, Donsol, Sorsogon, at naglunsad ng mga operasyong kombat laban sa BHB at mga rebolusyonaryong organisasyong masa sa lugar.
 12. Tuluy-tuloy ang mga operasyong paniktik at saywar ng tinatawag na “peace and development teams” ng AFP sa halos 40 barangay sa rehiyong Bicol.