Mga tagumpay sa Ilocos-Cordillera Region

PI EN
Resize text: A+ A- Reset

Nakapagkamit ang rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon ng Ilocos-Cordillera ng makabuluhang mga tagumpay. Ito ay sa kabila ng mas pinaiigting na kontra-rebolusyonaryong digma ng rehimeng US-Aquino at mga limitasyon, kahinaan at kamalian na dinanas ng mga rebolusyonaryong pwersa sa rehiyon.

Buo at nakapamumuno ang panrehiyong komite ng Partido habang patuloy na nakapagpapalaki ang panrehiyong organisasyon ng Partido. Nakapagpursige ang mga larangang gerilya sa pagpapalawak at pagkokonsolida ng rebolusyonaryong organisasyong masa. Nakapagtamo ang Partido at hukbong bayan sa rehiyon ng mahahalagang aral mula sa nakaraang mga pinsalang militar at pulitikal at nagwawasto sa mga ito.

Nakapaglunsad ang Bagong Hukbong Bayan sa rehiyon ng matatagumpay na taktikal na opensiba, partikular sa ikalawang kwarto ng taon. Tampok dito ang ambus sa mga tropa ng 86th IB kung saan nalipol ang 11 pwersang militar, kabilang ang isang kapitan. Nakasamsam dito ng apat na ripleng M16 at isang Squad Automatic Rifle. Nakapinsala rin ng dalawang siksbay.

Nananatiling buo at lumalawak ang kalakhan ng mga komiteng larangan, ang saklaw na larangang gerilya at pinamumunuang pwersa ng hukbong bayan. Sa kabila ito ng pinatinding presensya at atake ng anim na batalyon ng 5th at 7th ID, bukod pa sa ilang batalyong suportang PNP at mga kumpanya ng CAFGU. Naisasakatuparan ng mga rebolusyonaryong pwersa ang mga gawaing pampulitika, kabilang ang gawain sa pagpapalawak at pagbubukas ng mga bagong sonang gerilya. Tuluy-tuloy ang pagpapaunlad ng kilusang masa sa kalunsuran. Nakapagpapadala na ng mga kadre at pwersa mula sa kalunsuran para sa mga gawain sa kanayunan at mga larangang gerilya.

Patuloy din ang mga pagsisikap na muling maibwelo at maikoordina ang mga pakikibakang masa sa mga larangang gerilya at sa mga syudad at sentrong bayan ng Cordillera kaugnay ng mga isyu sa pagtatanggol sa lupaing ninuno; mapanira at mapandambong na mga proyekto tulad ng mga higanteng dam at plantang geothermal; at malakihan at malawakang pagmimina.

Naibubwelo nang muli ang mga pakikibakang magsasaka sa mga sonang gerilya at puting purok ng subrehiyong Ilokos sa kabila ng pambubulabog ng mga tropa ng kaaway sa gawaing masa ng hukbong bayan at ng mga demokratikong pwersa.