Dekada ng tagumpay sa Mindanao

PI EN
Resize text: A+ A- Reset

Nagkamit ng isang dekada ng maniningning na tagumpay ang rebolusyonaryong kilusan sa Mindanao sa kabila ng brutal at tuluy-tuloy na hambalos ng Oplan Bantay Laya (OBL) at Oplan Bayanihan (OPB). Bunga ito ng determinado at wastong pamumuno ng PKP at sa malawak na suporta at paglahok ng mamamayan. Patuloy na inaagaw ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) ang inisyatiba kahit na ito ang prayoridad na tinututukan ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa gitna ng papahinang armadong paglaban ng mamamayang Moro.

Pag-unlad ng Partido. Mula sa unang sangay ng Partido na naorganisa noong 1971, ang Partido Komunista ng Pilipinas ay malawak at malalim nang nakaugat sa mga manggagawa, magsasaka, Lumad, kabataan, kababaihan at sa panggitnang pwersa sa limang rehiyon at halos lahat ng prubinsya ng Mindanao. Lumaki ito nang halos 50% noong 2012.

Higit na pinatatag ang mga Komiteng Rehiyon ng Partido upang higit na epektibong mailunsad ang digmang bayan. Ang mga komiteng rehiyon ay nagsasagawa ng pag-aaral hinggil sa balanse ng mga pwersa, kalagayan ng kaaway, at kung papaano aagawin ang inisyatiba at panghahawakan ang pleksibilidad sa pabagu-bagong pag-unlad ng digmaan.

Higit kailanman sa rebolusyonaryong kasaysayan ng Mindanao, ang teorya at praktika ng Marxismo-Leninismo-Maoismo ay malawak at malalim na nakaugat sa buong kasapian ng Partido sa isla. Halos lahat ng mga pultaym na myembro ng Partido ay nakapagtapos ng batayang kurso. Karamihan ng mga myembro ng komiteng seksyon ay nakakuha ng intermedyang kurso at ilang antas-rehiyong kadre ang nakapagtapos sa abanteng kurso. Sa taong ito signipikante ang pagtaas ng bilang ng mga lokal na sangay ng Partido na nakapagtapos ng Batayang Kursong Pampartido.

Pakikidigmang gerilya. Umiigting ang pakikidigmang gerilya batay sa lumalawak at lumalalim na baseng masa. Noong 2007, halimbawa, napilitan ang Eastern Mindanao Command ng AFP na ibaling ang pag-atake nito mula sa Northeast Mindanao Region (NEMR) tungong Southern Mindanao Region (SMR) dahil sa mas malalaki at mas madadalas na taktikal na opensibang inilunsad ng SMR. Ang mga rehiyon ng North Central, FarSouth at Western Mindanao ay naglunsad din ng mga taktikal na opensiba upang ang tropa ng kaaway ay hindi malimita sa SMR at NEMR lamang. Sa loob ng SMR at NEMR, inilunsad din ang mga taktikal na opensiba nang mas madalas at sa mas malawak na antas. Habang nakakonsentra ang pwersa ng kaaway sa dalawa o tatlong rehiyon, ang ibang mga rehiyon sa Mindanao ay nabigyan ng puwang upang makapagpalakas ng kanilang pwersa at mapasiglang muli ang kanilang mga taktikal na opensiba at kilusang masa.

Ang mga opensibong kampanya at operasyon ng kaaway ay sinalubong ng aktibong depensa ng mga rebolusyonaryong pwersa. Nakapaglunsad ang BHB ng mahigit 100 anihilatibong aksyong militar noong 2012 kung saan nasamsam ang mahigit 150 malalakas na armas. Nakapaglunsad din ng halos 300 atritibong aksyon, kabilang ang isnayping, harasment at mga aksyong pamarusa. Nasangkot din ang BHB sa 40 depensibong aksyon kung saan naagaw ng mga Pulang mandirigma ang inisyatiba mula sa mga umaatakeng kaaway at nakapagdulot ng humigit-kumulang isang batalyong kaswalti, bukod pa sa maraming nasugatan.

Naiangat ang antas ng kapabilidad ng BHB sa usapin ng taktika at teknika, koordinasyon at pormasyon, at paglulunsad ng operasyon na kumplikado ang mga target. Nakapaglunsad ito ng inter-rehiyunal na mga taktikal na opensiba, tulad ng reyd sa Earthsaver Security Agency sa Butuan City; OMC Mining sa Rosario, Agusan del Sur; PICOP sa Bislig City; at istasyon ng PNP sa Talacogon, Agusan del Sur. Nakapaglunsad din ito ng mga operasyon na mahigit sa isa ang target, gamit ang mga pormasyong laking-kumpanya at pinaliit na batalyon, tulad ng reyd sa Taganito Mines Corp. (TMC) at San Roque Minerals Inc. (SRMI); reyd sa Siargao Island; reyd sa istasyon ng PNP at ambus sa Lingig, Surigao del Sur. Matagumpay ding nareyd ang Davao Penal Colony kung saan mahigit 100 malalakas na armas ang nasamsam.

Lumaki nang 10% bawat taon ang BHB. Ang Milisyang Bayan (MB) at Yunit Depensa ng Baryo (YDB) na ngayon ay libu-libo na ay kapwa nagsisilbing direktang suporta at reserbang pwersa ng BHB.

Nakalatag sa limang rehiyon ng Mindanao ang 44 na larangang gerilya ng BHB, at mahigit 40% nito ay laking-kumpanya. Halos 20% ng pwersang gerilya ng BHB ay sentro-de-grabidad (SDG) ng rehiyon o subrehiyon.

Napatatag ang organisasyon ng hukbong bayan sa isla. Naitayo ang mga panteritoryong Panrehiyong Kumand ng BHB hiwalay sa Komiteng Rehiyon ng Partido.

Naitayo ang rebolusyonaryong mga base at ang rebolusyonaryong kilusang masa. Mabilis ang pagpapalawak at pagpapatatag ng mga baseng gerilya. Maraming bayan ang nasaklaw mula sa mahigit 200 bayan na orihinal na nakatala noong 2011. Daan-daang baryo ang naidagdag sa 2,000 baryo sa parehong panahon. DalawampuÂ’t limang porsyento nito (25%) ang nakonsolida mula sa antas Komiteng Pang-organisa sa Baryo tungong antas Balangay.

Ang reporma sa lupa na siyang pangunahing laman ng demokratikong rebolusyong bayan at susing kawing sa gawaing masa sa kanayunan ay paulit-ulit na nailunsad sa maraming baryo sa isla. Daanlibong magsasaka at kanilang mga pamilya ang nabiyayaan mula sa iba’t ibang porma at antas ng antipyudal na pakikibaka at iba pang kampanyang masa. Patuloy ang pag-unlad ng kooperatibisasyon tulad ng suyuan, komunal na sakahan at kooperatibang tindahan at pangkonsyumer ng mga samahang magbubukid. Isinusulong ang umaasa sa sariling ekonomyang digma sa relatibong matatatag na baseng erya.

Napatatag at napalakas ang antipasista at anti-imperyalistang kilusang masa. Sa maraming pagkakataon, ang mga pang-aabuso ng mga nag-ooperasyong tropang militar sa kanayunan ay hayagang tinututulan at kinukundena. Nakapaglunsad ng mga serye ng multisektoral na kilos-protesta laban sa direktang interbensyon ng tropang US sa Mindanao at buong bansa. Ang kampanyang masang direktang humahadlang sa pagpapalawak ng mga dayuhang malakihang pagmimina at mga higanteng plantasyon tulad ng Dole-Stanfilco, Del Monte at Sumifru ay tumatatag at lumalakas. Nakapaglunsad ang BHB ng mga pamarusang hakbang laban sa mga pinakamapangwasak na imperyalistang kumpanya sa pagmimina at agribisnes.

Sa pangkalahatan, mahigpit na napanghawakan ang wastong koordinasyon ng armadong pakikibaka bilang pangunahing porma at parlamentong pakikibaka bilang sekundaryong porma. Nakatulong ito nang malaki na ilantad at labanan ang mga pang-aatake ng kaaway sa rebolusyong agraryo at anti-imperyalistang kilusang masa. Bunga ng mas malawak at higit na masiglang kilusang masa sa kalunsuran at paglakas muli ng kilusang kabataan-estudyante, maraming kabataang aktibista ang sumapi sa BHB.

Lumawak at tumatag ang mga alyansa sa isla. Makikita ito sa mga suportang pampulitika at materyal na ibinibigay ng mga relihiyoso, guro at iba pang propesyunal at maging ng mga negosyante. Marami ring kagawad ng mga lokal na yunit ng reaksyunaryong gubyerno at mga pulitiko ang umuugnay sa rebolusyonaryong kilusan.

Namantini ang ugnay sa Moro Islamic Liberation Front (MILF). Sa kabila ng Framework Agreement na pinirmahan nito sa gubyernong Aquino, patuloy na hinihikayat ng Partido ang MILF na maging maingat upang hindi mahulog sa patibong ng reaksyunaryong rehimeng US-Aquino. Naugnayan din ang ibang lehitimong mga grupo ng Moro na patuloy sa tunay na pakikipaglaban para sa karapatan sa sariling pagpapasya ng Bangsamoro.

GAMIT ang lahat ng mga tagumpay na ito bilang tuntungan, matatag ang kapasyahan ng Partido at buong rebolusyonaryong kilusan sa Mindanao na kumpletuhin ang huling subyugto ng estratehikong depensiba tungo sa hindi na mapipigilang pagsulong sa mas mataas na yugto ng estratehikong pagkapatas.