3,000 dumalo sa pagdiriwang ng Partido sa Northern Samar

PI EN
Resize text: A+ A- Reset

Nagtipun-tipon at nagdiwang noong Disyembre 26 ang mahigit 3,000 mamamayan sa isang liblib na lugar ng Northern Samar para gunitain ang ika-44 na anibersaryo ng muling pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas.

Naglakad sila nang dalawang araw, inakyat ang matatarik na bundok at tinawid ang umaapaw na mga ilog para lang makarating sa naturang lugar.

Hindi naging sagabal ang malakas na ulan sa masayang pagdiriwang. Tiniyak ng mga Pulang mandirigma sa ilalim ng Rodante Urtal Command ang kaligtasan ng mga nagsidalo laban sa anumang atake ng militar at pulisya na inaasahang lalabag sa tigil-putukan at siguradong mag-ooperasyon sa naturang panahon.

Tema ng selebrasyon ang panawagang “Pangibabawan ang mga hadlang at kumpletuhin ang mga rekisito sa pagsusulong para sa estratehikong pagkapatas.” Sinaluduhan ni Fr. Santiago Salas, tagapagsalita ng National Democratic Front-Eastern Visayas ang nangungunang papel ng rebolusyonaryong pwersa at masa ng Northern Samar sa pagsusulong ng digmang bayan sa Eastern Visayas. Sa patuloy na pagsisikap ng rebolusyonaryong pamunuan ng Eastern Visayas na kamtin ang komprehensibong pagsulong, nakapagkamit na ng mga tagumpay sa larangan ng armadong pakikibaka, pagtatayo ng Partido at pagsusulong ng rebolusyong agraryo. Patuloy na isinusulong ang mga antipyudal na pakikibaka sa tatlong subrehiyon, kung saan ang isa ay nakarating na sa antas-munisipalidad.

Patuloy na lumalaki ang kasapian ng Partido. Mula 2010, mayroon nang mga larangan na umabot na sa laking-kumpanya ang pormasyon ng BHB. Ang iba naman ay nakapagdagdag ng mga platun sa kanilang pormasyong gerilya.

Lumaki nang 13% ang pultaym na mga yunit gerilya, samantalang tinitiyak ng mga taktikal na opensiba na naaarmasan ng malalakas na armas ang mga bagong rekrut. Noong 2012, ayon sa hindi pa kumpletong mga ulat, nakapaglunsad ang mga yunit ng BHB ng 24 na taktikal na opensiba, nakasamsam ng 17 armas, nakapatay ng 71 elemento ng kaaway at nakasugat ng 31.

Pagkatapos ng pahayag ni Fr. Salas, itinanghal ang iba’t ibang presentasyong kultural hanggang umaga ng Disyembre 27. Kabilang sa mga pagtatanghal ang ismayling, kung saan nagtatagisan ang dalawa o mahigit pa sa pamamagitan ng kanta, drama, sayaw, pagbabasa ng mga tula, at iba pang anyo ng sining.