Laking platun, sumapi sa BHB sa SQBP

PI EN
Resize text: A+ A- Reset

Umanib sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa South Quezon-Bondoc Peninsula (SQBP) nitong huling kwarto ng 2012 ang katumbas ng isang platun ng mga magsasaka, kababaihan at kabataan. Sila ang mga unang tumugon sa panawagan ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at BHB na minimum na 100 bagong rekrut sa loob ng anim na buwan. Ang isang platung sampa ay kabilang sa mga pinakamulat na kasapi ng mga rebolusyonaryong organisasyong masa sa mga baryo, komunidad, sentrong kabayanan, eskwelahan at pagawaan.

Ang masiglang kampanyang rekrutment ay isa lamang sa mga balitang lumabas sa muling paglalathala nitong Disyembre ng Diklap, rebolusyonaryong pahayagang masa sa SQBP.

Ang Diklap ang lokal na katuwang ng Ang Bayan at ng Kalatas (rebolusyonaryong pahayagang masa ng Southern Tagalog) sa pagbibigay-direksyon at paghahatid ng rebolusyonaryong balita sa mamamayan ng SQBP. Ilalabas ito tuwing makatlong buwan.