Balita

Manilakbayan para sa hustisya

PI EN
Resize text: A+ A- Reset

Mahigit 70 magsasaka at katutubo mula sa iba’t ibang panig ng Mindanao na delegado ng Manilakbayan ang dumating sa Maynila nitong Disyembre 3. Layunin ng Manilakbayan na manawagan ng suporta para sa kanilang mga daing laban sa militarisasyon. Malugod silang sinalubong ng kARAPATAN, Kalipunan ng mga Katutubong Mamamayan ng Pilipinas (KAMP) at mga madre at relihiyoso sa ilalim ng grupong Ecu-Voice.

Pinamumunuan ang manilakbayan ng Panalipdan-Mindanao at Kalumaran, alyansa ng mga pambansang minorya sa Mindanao. Humihingi sila ng suporta para sa kanilang laban para sa katarungan at pagpapatigil sa mga ekstrahudisyal na pagpaslang at pwersahang ebakwasyon sa Mindanao, dala ng nagpapatuloy na militarisasyon at pandarambong ng malakihang pagmimina sa kanilang mga lupain.

Kabilang sa delegasyon ang mga kamag-anak ng mag-inang Capion na minasaker noong Oktubre 18 sa Tampakan, South Cotabato. Nagsabwatan ang militar at Sagittarius Mines Inc. (SMI)-Xstrata para patayin ang pamilyang Capion, batay sa resulta ng imbestigasyong isinagawa noong Nobyembre 17 ng National Peace and Solidarity Mission na pinamunuan ng Justice for Capion Family, Justice for All Network.

Ayon sa mga nakapanayam ng mga nag-imbestiga sa masaker, tatlong beses na nagpunta sa kubo ng pamilyang Capion si Dan Balandra, isang dating koronel at kasalukuyang security consultant ng SMI ilang araw bago ang nangyaring pagmasaker ng mga elemento ng 27th IB.

Kasama rin sa delegasyon ang limang balo ng limang lider-minorya na pinaslang dahil ipinaglaban nila ang kanilang karapatan sa lupang ninuno na kinakamkam ng mga korporasyon sa pagmimina at agribisnes, at para sa pagtatayo ng mega-dam.

Hangad din ng Manilakbayan na makuha ang pansin ng publiko sa kanilang kampanyang “Iligtas ang aming paaralan.” Sinimulan ang paaralan sa literasiya ng mga samahan ng mamamayan, sa tulong ng mga taong katulad ni Fr. Pops Tentorio, PIME, na pinaslang ng grupong paramilitar ng AFP. Hindi pa kontento sa pambobomba ng mga komunidad at pamamaslang, ginagamit din ng militar ang mga paaralan bilang mga kampo, o nagtatayo ng detatsment sa loob ng perimetro ng paaralan.

Ang pagsalubong sa delegasyon ng Manilakbayan ay pambungad na aktibidad sa nakahanay na mga pagkilos hanggang Disyembre 10, ang taunang komemorasyon ng Pandaigdigang Araw ng Karapatang-tao.