Mas mataas na pabuya, mas malalang pang-aabuso

PI EN
Resize text: A+ A- Reset

Mariing kinundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang DND-DILG Joint Order No. 14-2012, na nagtaas ng pabuya para sa ikadarakip ng 235 lider umano ng armadong rebolusyonaryong kilusan. Alinsunod sa kautusang inilabas noong Nobyembre 13, umaabot ang kabuuang pabuya sa P466.88 milyon.

Anang PKP, ang sistemang pabuya ay gagamitin lamang ng mga upisyal ng militar at pulisya para patindihin ang arbitraryong pang-aaresto at detensyon, tortyur at iba pang paglabag sa karapatang-tao ng mga rebolusyonaryong pwersa, aktibista at mga sibilyan. Gagamitin din ito ng mga upisyal ng militar at pulisya para makapagbulsa ng milyun-milyong piso.

Isang malagim na halimbawa ang kaso ni Rolly Panesa, 48 anyos, na inaresto sa Quezon City noong Oktubre 5. Pinalabas ng 2nd ID na siya si “Benjamin Mendoza,” na anila’y ang 61 anyos na namumunong kadre ng PKP sa Southern Tagalog. Matinding tortyur ang dinanas ni Panesa nang pilit siyang pinapaamin na siya si “Mendoza.” Lumabas na gusto lamang magkaroon ng “pabaon” ni Maj. Gen. Alan Luga, hepe ng Southern Luzon Command, na nakatakda nang magretiro. Limang milyong piso ang pabuya para kay “Benjamin Mendoza.”

Noong Nobyembre 5, iligal na inaresto si Grayson Naogsan, panganay na anak ni Simon “Ka Filiw” Naogsan, tagapagsalita ng Cordillera People’s Democratic Front (CPDF). Papunta si Grayson sa burol ng kanyang lolo na si Pablo Naogsan sa Butigue, Paracelis, Mountain Province nang siya ay hulihin. Ininteroga siya nang wala ang presensya ng kanyang napiling abugado, piniringan at pinagkaitan ng karapatang makipag-ugnayan sa kanyang pamilya.

Mariing kinundena ng CPDF ang pag-aresto kay Grayson. Malinaw na ang kanyang pagdakip ay proyekto para makuha ang pabuya para sa kanya. Mula P500,000, itinaas ito tungong P3.2 milyon. Anang CPDF, ang nagpakana sa pag-aresto kay Naogsan ay si Lt. Col. Donald Hongitan, hepe ng 54th IB na malapit na ring magretiro.

Binatikos din ni Jorge “Ka Oris” Madlos, tagapagsalita ng National Democratic Front-Mindanao ang paglalabas ng DND-DILG Joint Order No. 14-2012. Aniya, ang pagwawaldas ng malaking pondo para sa pabuya ay palatandaan ng desperasyon ng rehimeng Aquino at nagpapakita ng kabiguan ng Oplan Bayanihan nito laban sa rebolusyonaryong kilusan. Tuluyan na nitong hinuhubad ang pagkukunwaring nakikipagnegosasyon ito para kamtin ang kapayapaan dahil ngayo’y lantaran na nitong tinatrato bilang komun na mga kriminal ang mga lider at kasapi ng rebolusyonaryong kilusan.

Binatikos din ni Luis Jalandoni, pinuno ng NDFP negotiating panel, ang kautusan ng rehimeng Aquino hinggil sa pabuya na nagtuturing na kriminal sa rebolusyonaryong kilusan. Aniya, ang tunay na mga kriminal ay yaong mga pumapaslang sa mga aktibista, nandedemolis ng mga komunidad ng maralita at sapilitang nagpapabakwit sa ilampung libong mamamayan.